КАЛКУЛАТОР
калкулатор на мощност на инверторен климатик от Хоум Клима България

Инструкция за употреба и гаранционни условия

Правила за безопастност

Моля следвайте посочените правила, за да намалее риска от пожар, токов удар, намаляване и травми при ползването на климатика!

 1. Климатикът трябва правилно да бъде свързан в електрическата мрежа и тя да отговаря на необходимите стандарти.
 2. Климатикът трябва да е добре заземен. Това премахва риска от токов удар или пожар. Не режете и не отстранявайте заземяващия проводник.
 3. Не използвайте стари или повредени захранващи кабели.
 4. Не използвайте удължители.
 5. Не блокирайте входящия и изходящия въздушен поток с предмети или растения.
 6. Внимавайте с острите ръбове по предната и задната част на климатика, за да не се нараните.
 7. Бъдете внимателни при вдигането на климатика, при инсталация или при преместване. Необходими са двама души за това.
 8. Винаги изключвайте климатика от захранването при почистване или преместване.
 9. Контакта трябва да е близо до климатика.
 10. При повреда в захранващия кабел Вие трябва да се свържете с оторизиран сервиз или упълномощено за това квалифицирано лице.
 11. В случай, че повредата е в захранващия кабел, той трябва да се смени от квалифициран служител.

Предупреждения:

 • Никога не инсталирайте климатика сами, освен ако имате необходито образование и квалификация.
 • Климатиците от типа сплит система могат да работят продължително време, ако са правилно инсталирани.
 • При неправилно инсталиране може да се получи пропуск на фреон, електрически удар или запалване.
 • Необходимо е да се спазват указанията преди инсталация.

Условия за работа:

 1. Ако климатикът работи дълго време извън работния температурен диапазон е възможно неговия капацитет да намалее или да се включи защитата на климатика.
 2. Относителна влажност: <80% Ако влажността е по-голяма от тази стойност е възможно да се получи конденз. Това е нормално.
 3. Техническите характеристики са залегнали в наименованието на модела.
 4. Непромокаемото ниво на вътрешното тяло е от клас IРХО.
 5. Не инсталирайте външното тяло в затворени помещения.

Препоръки:

 • Използвайте стабилно захранване със съответния ампераж за нормалната работа на климатика.
 • Само сертифициран електротехник може да прави модификации на електрическата мрежа.
 • Използвайте отделно заземяване на климатика. Това ще доведе до избягване на токов удар.

Енергоспестяваща функция:

 • Когато инсталирате климатика се уверете, че помещението има добра въздушна конвекция.
 • Потока на въздушната струя на вътрешното тяло да не е блокиран от завеси, пердета или мебели, а на външното тяло от храсти и дървета .
 • Да не се използват без нужда уреди отделящи топлина, за да не се претоварва климатика при охлаждане.
 • Когато готвите в кухнята използвайте допълнителна вентилация за извеждане на отделяната топлина, тъй като това може да доведе до претоварване на климатика при охлаждане .

Инструкции за работа:

Не оставяйте малки деца да боравят с климатика без надзор.
При повреда на захранващия кабел Вие трябва да уведомите сервиза или упълномощеното квалифицирано лице, за да отстрани аварията.
За монофазни машини захранващото напрежение трябва да е в границите: от 210 до 240V, 50Hz / 60Hz. Ако захранващото напрежение е извън тези граници климатика не трябва да се използва.
Не поставяйте нищо върху външното тяло!
Не поставяйте пръст във входящия и изходящия въздушен отвор на климатика когато той работи, защото може да се нараните.
Проветрявайте периодично помещението, особено ако в стаята работи газов уред.
Не включвайте и не изключвайте климатика директно от контакта, освен ако това не е необходимо.
Не оставяйте климатика изключен от напрежението за дълго време .
Не свързвайте заземяващия кабел за газопровода или за водопровода.
Вместо предпазителя не използвайте тел или други подръчни материали .
При аномалии в работата на климатика го спрете, изключете го от захранващата мрежа и се обадете в сервиза. Не поставяйте климатика на места където може да има изтичане на газ.
Не поставяйте климатика на места където въздушната струя ще попада директно върху растения и животни. Може да ги увредите.
Обадете се на сервиза за профилактика пропускането на профилактика може да доведе до проблеми.
Изключете климатика, извадете захранващия кабел, уверете се, че вентилатора е спрял преди да го почистите.
При преместване и инсталиране на климатика на друго място се обадете на оторизираните лица или в сервиз.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИМАТИКА

Функции и предимства:

Този климатик идеално се вписва в най-новите изисквания за технологичен дизайн. Той има следните предимства:

 • Модерен дизайн и нисък шум, патентованият моден дизайн, малкият профил и ниският шум правят помещението по-комфортно.
 • Здравословно въздействие, въздушен филтър отстраняващ праха.
 • Нощен режим, когато климатика е в нощен режим стайната температура се настройва автома­тично за по-голям комфорт и енергоспестяване.
 • Дистанционно управление

Защитни функции:

Защитните функциите удължа­ват живота на климатика и осигуря­ват по-голям комфорт при работата му.

 • Забавено стартиране на ком­пресора – компресора ще рестар­тира своята работа след три минути (пет минути в режим “отопление”) след спирането му или при изключване на захранването, запазвайки баланса на налягането в охлаждащата система.
 • Размразяване – Външният топлообменник може да замръзне ако външната температура е ниска а влажността е висока. В този случай само размра­зяващата функция се включва за време от три до десет минути, а вен­тилаторите на външно и вътрешно тяло се изключват.
 • Защита от топлинно претовар­ване – Когато температурата на вътрешното тяло е много висока, се включва защитата за топлинно претоварване и вентилатора на вътрешното тяло автоматично преминава в режим на по-високи обороти. Вентилаторът на вън­шното тяло и компресорът могат да прекратят своята работа. Когато температурата на тръбите достигне номинална стойност, защитата за топлинно претоварване се изключва и вентилаторът на вътрешното тяло преминава в нормален режим на работа.
 • При спиране на захранващото напрежение климатикът автоматично спира работа, а при възстановяване на захранването климатикът автоматично се включва в режим на изчакване. За да започне своята работа той трябва да се включи от дистанционното управление.
 • Защита от капене – В режим “Охлаждане” и ” Изсушаване” клапите автоматично сменят своята позиция, за да се предотврати капене.

Сервиз и поддръжка на климатика:

Добрата поддръжка и своевременна профилактика на климатика удължава неговия живот и запазва енергийните му характеристики.
Внимание:

 1. Спрете климатика от дистанционното и изключете захранващия кабел преди сервизиране или почистване.
 2. Когато почиствате климатика не стъпвайте на нестабилни предмети. Може да се нараните.
 3. Не докосвайте металните части на климатика когато сте свалили предния панел. Това може да доведе до наранявания.

За да почистите добре пластмасовия панел, използвайте мека и влажна кърпа.

Почистване на предния панел и дистанционното управление:

Внимание!

 1. Не почиствайте климатика с вода, това може да доведе до токов удар.
 2. Не почиствайте дистанционното с вода.
 3. Не почиствайте с препарати на спиртна, бензинова или маслена друга основа.
 4. При почистване не натискайте много силно предния панел, защото може да го счупите.
 5. Не почиствайте климатика или дистанционното с метални четки, може да увредите повърхността им.

Почистване на въздушния филтър

 1. Спрете климатика от дистанционното и изключете захранващия кабел от контакта.
 2. Отворете предния панел
 3. Повдигнете изпъкналата част и я издърпайте надолу докато излезе филтъра.
 4. Почистете филтъра с прахосмукачка или вода. Ако е много замърсен го почистете с топла сапунена вода или мек почистващ препарат. Изсушете го на сянка.
 5. Поставете го обратно на мястото му и затворете пред­ния панел

ЗАБЕЛЕЖКА
Филтърът трябва да се почиства поне веднъж на две седмици, за да не се намали капацитета на охлаждане и отопление на климатика.
Не почиствайте въздушния филтър с метална четка, това може да го повреди.

Препоръки за работа:

– Подходяща температура – В охлаждащ режим разликата между външната и стайната температура трябва да е 5 градуса, като за всеки допълнителен градус
разлика се спестява 10% енергия.

 • Прекалено ниската температура в стаята не е полезна за здравето. Избягвайте слънчевата светлина – Котата климатика е в охлаждащ режим

използвайте завеси, за да не допускате пряка слънчева светлина в стаята.

 • Затваряйте прозорците и вратите – Влизащия външен въздух намалява ефекта на охлаждане или отопление.
 • Избягвайте топлинни източници – Котата климатика е в охлаждащ режим не използвайте източници на топлина в стаята. Те намаляват охлаждащият ефект.
 • Пазете въздушният филтър чист – почиствайте въздушния филтър за да увеличите ефективността на климатика.
 • Добра вентилация – Не поставяйте пред климатика предмети, които да пречат на входящия и изходящия въздушен поток на външното тяло.

Типични повреди:

Климатика не работи
Преди да се обадите в сервиза проверете:

 • Дали захранващият кабел не е изключен
 • Дали предпазителя не е изгорял
 • Дали са изтощени батериите на дистанционното
 • Настройките на таймера за включване след определено време
 • Проверете за работа на други излъчватели в близост до климатика
 • Проверете дали входящия и изходящия въздушен поток не са блокирани
 • Проверете дали филтъра е почистен
 • Дали не са прекалено много хората в стаята
 • Дали прозорците и вратите са затворени
 • Проверете скоростта на вентилатора, дали зададената температура е неподходяща.

Внимание!!!
Гаранцията отпада в случаите, когато:

 1. При опит за ремонтиране, преместване, пренастройване и др. от неупъл­номощени лица
 2. При механични повреди, при неправилна употреба
 3. При щети от природни бедствия, при токов удар
 4. При повишено или намалено напрежение в ел.мрежата различно от 200v до 230v
 5. При токов удар
 6. При токов удар
 7. При системно непочистване на филтрите (вътрешно тяло)
 8. Когато не са извършени ежегодните задължителни профилактики по вина или нежелание на клиента.
 9. При не информиране на фирмата от където е купен климатика за предстояща профилактика, не по късно от 3дни преди да изтече една година от монтажа или предходната профилактика.
 10. Когато някое от телата на климатика по изрично настояване на клиента се монтира на място, неотговарящо на изискванията за монтаж или в последствие бъде изменено/ напр. външно тяло се монтира в тераса, която в последствие бъде остъклена.
Call Now ButtonОбадете се сега: